Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

Abychom Vám mohli poskytovat služby aplikace ELIA, musíme zpracovávat informace o Vás. Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě kterého právního oprávnění, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kdo jsme a jak se s námi spojíte?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce – společností TESCO SW, se sídlem na adrese tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc – Hodolany 779 00, IČ: 25892533, DIČ: CZ2589253, zapsaná pod spisovou značkou B.2530 u Krajského soudu v Ostravě, email tescosw@tescosw.cz, tel. 587 333 333 (dále jen „Správce“).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nás můžete kontaktovat těmito způsoby:

 • poštovní adresa: Tesco SW a.s., Aplikace ELIA, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc – Hodolany, 779 00
 • e-mail: dpo@easylifeapp.cz

Jaké údaje zpracováváme? (Rozsah zpracování osobních údajů)
Když si vytvoříte účet:

 • Poskytnete nám své osobní údaje, které zahrnují jméno(a), příjmení, email a heslo, případně informace poskytované účtem Google nebo účtem Facebook pro ověření Vaší totožnosti.
 • Do účtu můžete také zadat adresu Vaší nemovitosti, cenu energií, odečty energií.

Informace, které shromažďujeme, když používáte naše služby:

 • Shromažďujeme informace o zařízeních, ve kterých používáte služby aplikace Elia. Na základě těchto informací Vám totiž poskytujeme funkce jako automatické aktualizace služeb. Mezi shromažďované informace patří typ a nastavení zařízení, operační systém, číslo verze aplikace Dále také shromažďujme informace o interakcí zařízení a Vašich aplikací s našimi službami, včetně IP adresy, zpráv o selhání aktivity aplikace a data, času a URL odkazujícího zdroje Vašeho požadavku. Tyto informace shromažďujeme, když služba aplikace Elia ve Vašem zařízení kontaktuje naše servery, tedy například, když nainstalujete aplikaci nebo když služba kontroluje dostupnost automatických aktualizací.

Pro jaký účel osobní údaje zpracováváme?

Informace, které shromažďujeme, používáme k těmto účelům:

 • Poskytování služeb
 • Údržba služeb: Na základě Vašich informací také zajišťujeme, aby naše služby fungovaly, jak mají (sledujeme výpadky nebo odstraňujeme problémy, které nám nahlásíte).
 • Zdokonalování služeb: Data používáme pro účely statistik a měření, abychom pochopili, jak jsou naše služby využívány (např. analyzujeme údaje o Vašich aktivitách v aplikaci Elia za účelem aktivit jako je optimalizace vzhledu služeb).
 • Vývoj nových služeb
 • Podpora bezpečnosti, integrity a zabezpečení: Informace, které máme k dispozici, používáme k ověřování účtů a aktivit, detekci a prevence nežádoucích jevů, udržování integrity našich produktů a podpoře bezpečnosti a zabezpečení v rámci aplikace Elia. Data, která máme k dispozici, používáme ke zkoumání porušení našich smluvních podmínek či zásad.

Na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme?

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 • bez Vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy,
 • našeho oprávněného zájmu nebo
 • z důvodu plnění právní povinnosti.

Pokud si vytvoříte účet v aplikaci Elia, zpracováváme Vaše údaje na základě plnění smlouvy, abychom mohli vést Váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence Vašeho účtu, který můžete kdykoliv smazat.
Zpracováváme Vaše osobní údaje také pro oprávněné zájmy správce či příjemců na základě nařízení GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Dále zpracováváme údaje pro potřeby správce – spotřeba energií v anonymizované formě.

Odkud jsme Vaše osobní údaje získali?

Vaše osobní údaje většinou získáváme přímo od Vás prostřednictvím aplikace Elia nebo při komunikaci s Vámi.

Některé osobní údaje získáváme od třetích stran – účet Google, účet Facebook (údaje pro vytvoření uživatelského účtu).

Komu dalšímu Vaše osobní údaje poskytneme?

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo organizaci správce, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • S Vaším souhlasem: Osobní údaje budeme sdílet mimo společnost správce, jen když k tomu budeme mít Váš souhlas.
 • Za účelem externího zpracování: Osobní údaje poskytujeme smluvním partnerům, aby mohli pro nás zpracovat na základě našich pokynů a v souladu se zásadami ochrany soukromí a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.
 • Z právních důvodů: Osobní údaje sdílíme mimo společnost správce, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:
  • Dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudních řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy.
  • Uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení.
  • Zajištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje mimo území EU kromě zpracovatelů, kteří se zavázali k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Uchováváme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je potřeba pro výše uvedené účely. Pro každý z výše uvedených účelů je v následující tabulce uvedena maximální doba uchovávání vašich osobních údajů. Po uplynutých obdobích nebudeme vaše osobní údaje používat pro tyto účely.

Jaká máte práva, jak a kde je uplatníte?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud ano, máte právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek určený na základě správcem vynaložených administrativních nákladů.

Právo na opravu

Máte právo nato, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • vznesete námitky proti zpracování pro účely nabídky obchodu a služeb správce a neexistují žádné další oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

O zrušení omezení zpracování budete předem upozorněni.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste mu poskytl, jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely stanovené v kapitole XXX.

Pokud vznesete námitku, nebudou již osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Právo podat stížnost

Proti činnosti správce nebo příjemců osobních údajů můžete podat stížnost:

 • písemně na adrese: Tesco SW a.s., Aplikace ELIA, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc – Hodolany, 779 00
 • elektronicky na adrese: elia@tescosw.cz

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Správce vyřídí stížnost bez zbytečného odkladu. Pokud správce nepřijme opatření, o které jste ho požádal(a), budete bezodkladně informováni a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.. Sochora 27, 17000 Praha, posta@uoou.cz

Zásady ochrany osobních údajů si můžete v pdf verzi stáhnout zde.

KONTAKT

TESCO SW a.s. 
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz